Privacyverklaring

Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren, hebben we deze privacyverklaring opgesteld. In de privacyverklaring van Domicilie Makelaars kun je lezen hoe wij als NVM-makelaar en de NVM als vereniging met jouw gegevens omgaan.

Klik hier voor de privacyverklaring Domicilie Makelaars
Klik hier voor de privacyverklaring Domicilie Bedrijfshuisvesting
Klik hier voor de privacyverklaring van Domicilie hypotheken & verzekeringen

Hieronder lees je hoe de privacy op onze website is geregeld.

Inleiding

We zijn ervoor verantwoordelijk om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen onder andere transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je als belanghebbende hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In onze privacyverklaring geven wij informatie hierover.

Verwerkingsverantwoordelijke

Domicilie Makelaars wordt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Het gaat om de volgende vestigingen:

Domicilie Makelaars Ede
Notaris Fischerstraat 24 | 6711 BD Ede
0318-693502 | ede@domicilie.nl

Domicilie Makelaars Nijkerk
Molenplein 23 | 3862 JL Nijkerk
033-2000181 | nijkerk@domicilie.nl

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevensverwerkingen die door Domicilie Makelaars worden gedaan en voor alle door zijn beheerde websites. De functionaris gegevensbescherming van Domicilie Makelaars is de mevrouw Leonie van de Peppel, bereikbaar via e-mail ede@domicilie.nl of 0318-69 35 02.

Waarvoor en op welke grondslag verwerken wij jouw gegevens

Domicilie Makelaars verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Om je te informeren over nieuwe producten, diensten en acties van Domicilie Makelaars per e-mail. Dit zullen wij uitsluitend doen indien je voor het gebruik van je e-mailadres vooraf toestemming hebt gegeven.
 2. Voor het afhandelen van vragen, de aanvraag van offertes of het in behandeling nemen van klachten. Dit kan via de website, schriftelijk, telefonisch of per e-mail. Domicilie Makelaars is hiertoe gerechtigd in het kader van de precontractuele fase.
 3. Voor de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit.
 4. Wanneer je contact met ons opneemt met vragen, opmerkingen, klachten of het inroepen van een van jouw rechten. Dit kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook dat je ons via e-mail of social media benadert, het contactformulier invult, meedoet aan enquêtes en/of onderzoek of je aanmeldt voor onze (e-mail)nieuwsbrief.
 5. Om te kunnen voldoen aan de wettelijke fiscale verplichtingen die op Domicilie Makelaars rust.
 6. Voor de ontwikkelingen van nieuwe producten en diensten specifiek gericht op onze dienstverlening.
 7. Voor het berekenen en vastleggen van financiële gegevens als gevolg van de met jou gesloten overeenkomst.
 8. Daarnaast is Domicilie Makelaars op grond van een gerechtvaardigd belang gerechtigd om je te informeren over nieuwe producten en diensten, waarbij wij rekening trachten te houden met jouw voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten, jouw interesses op basis van met jouw toestemming vastgelegd gebruik van onze (mobiele) website (inclusief eventuele gebruikte apps). Domicilie Makelaars kan dit ook doen via campagnes op social media.
 9. Ten behoeve van interne analyse en het doen van onderzoek voor het ontwikkelen en verbeteren van producten en diensten.

Over wie verwerken wij persoonsgegevens

Domicilie Makelaars verwerkt de persoonsgegevens van (voormalig) klanten, prospects, bezoekers van onze website en overige belanghebbenden en geïnteresseerden.

Wie ontvangen de gegevens

Domicilie Makelaars verstrekt de gegevens uitsluitend aan partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en onze organisatie. Met al deze partijen zijn overeenkomsten afgesloten waarin bepaald is welke activiteiten in opdracht zijn en onder gezag en instructie van Domicilie Makelaars uitgevoerd mogen worden. Deze partijen mogen de gegevens niet voor eigen of andere doeleinden verwerken of gebruiken. Daarnaast zullen wij jouw gegevens nimmer aan derden verhuren, verkopen of op andere wijze verstrekken voor commerciële doeleinden.

E-mail

Indien je door Domicilie Makelaars op de hoogte gehouden wilt worden van nieuwe producten, diensten en acties, dan kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Wanneer je toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, dan zullen wij deze aan je toezenden. Deze toestemming kun je altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in onze e-mailnieuwsbrief of door een e-mail te sturen aan nieuwsbrief@domicilie.nl onder vermelding van afmelding nieuwsbrief.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens

Domicilie Makelaars hanteert bij de volgende bewaartermijnen:

 • Contactgegevens: 3 jaar na einde van de overeenkomst of laatste contactmoment.
 • Financiële gegevens: 7 jaar conform de hiervoor wettelijk geldende termijn.
 • Transactiegegevens: 5 jaar waaronder afgenomen producten en diensten.
 • Informatieverzoeken, klachten: 3 jaar na afhandeling van jouw verzoek of klacht.
 • Blokkering van jouw gegevens: zolang wettelijk voorgeschreven is om uitvoering te geven aan jouw verzoek tot blokkering.

Beveiliging

Domicilie Makelaars heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw gegevens te beveiligen en om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens. Deze maatregelen worden door Domicilie Makelaars regelmatig geëvalueerd, aangepast en indien nodig geactualiseerd.

De toegang tot jouw gegevens is zodanig ingericht dat uitsluitend geautoriseerde medewerkers van Domicilie Makelaars toegang hebben tot jouw gegevens voor zover zij dit nodig hebben voor de uitoefening van jouw functie.

Onze website is zodanig beveiligd dat persoonsgegevens die je op onze website invult via een beveiligde verbinding aan onze organisatie worden verzonden.

Jouw rechten

Een ieder over wie Domicilie Makelaars persoonsgegevens verwerkt, heeft het recht om inzage in de eigen persoonsgegevens te vragen. Mocht blijken dat jouw gegevens feitelijk niet juist zijn, dan kun je deze gegevens laten corrigeren. Daarnaast heb je recht op gegevensoverdracht. Dit betekent dat de gegevens die onze organisatie verwerkt op grond van jouw toestemming of op basis van de overeenkomst, aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunnen worden overgedragen. Wilt je jouw gegevens in het geheel laten verwijderen, dan kun je dit kenbaar maken aan onze organisatie. Wij zullen jouw gegevens dan verwijderen vanaf het moment dat er geen sprake is van nog na te komen (financiële) verplichtingen.

Indien je een van jouw rechten wenst in te roepen, dan kun je dit doen door een e-mail te sturen aan ede@domicilie.nl onder vermelding van inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht. Domicilie Makelaars zal ervoor zorgen dat jouw verzoek binnen de hiervoor wettelijk vastgestelde termijn wordt afgehandeld.

Blokkering van jouw gegevens voor marketing

Indien je door Domicilie Makelaars in het geheel niet meer op de hoogte wilt worden gehouden van relevante producten en diensten of acties, dan kun je dit kenbaar maken door een e-mail te sturen aan ede@domicilie.nl onder vermelding van “Blokkering”. Wij zullen jouw contactgegevens dan blokkeren, zodat je niet meer door onze organisatie wordt benaderd.

Social Media

Onze organisatie gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met klanten, geïnteresseerden en bezoekers van de website over onze organisatie, diensten en activiteiten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen, die via social media kenbaar worden gemaakt, te beantwoorden. Wij volgen hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Instagram en blogs. Hierbij spannen wij ons in om feeds op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief in te gaan op individuele, relevante opmerkingen en om vragen te beantwoorden. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren, kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, wij (persoons)gegevens vast zullen leggen. Deze worden uiteraard in overeenstemming met deze privacyverklaring verwerkt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan social media kanalen of de content op hun social media kanalen. Indien je vragen of opmerkingen hebt, kun je contact met ons opnemen via ede@domicilie.nl.

Cookies

Gebruik van cookies

Domicilie Makelaars maakt bij het aanbieden van zijn diensten op de website gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schrijf van jouw computer, laptop, tablet of smartphone uitgelezen of opgeslagen wordt, of in de sessie van je browser staat.

Onze organisatie maakt gebruik van Analytics (Google) om inzicht te krijgen in de vraag hoe bezoekers onze website bereiken en hoe de website wordt gebruikt. In verband daarmee worden via onze website cookies geplaatst. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd zonder dat jouw IP-adres wordt doorgegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan die informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt.

De cookies die Google Analytics zet zijn de volgende:

Een cookie die een ID geeft aan jouw browser. Via dit ID worden de unieke paginabezoeken berekend maar er worden geen persoonsgegevens aan gekoppeld. Aangezien het ID niet vaak hoeft te wijzigen heeft deze een duur van 2 jaar (_utma).

Een cookie de sessie van de gebruiker aanduidt. Als je bijvoorbeeld ’s morgens om 9 uur de website bezoekt tot 10 uur, dan is dit één sessie. Wanneer u ’s middags om 3 uur nog een keer de website bezoekt, is dit een nieuwe sessie (_utmc). Omdat je tussendoor kunt pauzeren voordat een nieuwe sessie wordt gestart, staat deze cookie op 30 minuten (_utmb). Een cookie houdt tevens bij waar je vandaan bent gekomen. Deze cookie wordt geüpdatet per paginaweergave en heeft een duur van 6 maanden (_utmz).

Ten slotte wordt een cookie geplaatst om de verzoeksnelheid te vertragen. Deze cookie heeft een duur van 10 minuten (_utmt).

Cookies verwijderen

Uiteraard kun je de cookies die op jouw computer, laptop, smartphone worden geplaatst, altijd verwijderen. De wijze waarop cookies verwijderd kunnen worden, hangt af van de door jou gebruikte internetbrowser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari etc.) Raadpleeg jouw internetbrowser voor instructie over de wijze waarop je cookies kunt verwijderen.

Andere websites

Op de website van onze organisatie kun je links naar andere websites aantreffen. Domicilie Makelaars kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang met jouw persoonsgegevens door die partijen. Lees hiervoor het privacybeleid, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Klachten over de omgang met jouw persoonsgegevens

Indien je van mening bent dat Domicilie Makelaars in strijd handelt met dit privacybeleid of geldende privacywetgeving of onzorgvuldig omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je te allen tijde een klacht bij ons indienen via ede@domicilie.nl of via telefoonnummer 0318-69 35 02. Uiteraard zullen wij jouw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen om te zorgen dat je klacht wordt opgelost. Indien je van mening bent dat jouw klacht niet naar tevredenheid door ons is opgelost, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Vragen

Indien je na het lezen van het privacybeleid vragen en/of opmerkingen heeft, dan kun je contact opnemen met ons via ede@domicilie.nl of via telefoonnummer 0318-69 35 02.

Wijzigingen

Domicilie Makelaars behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wij adviseren je om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Belangrijke wijzigingen in de verwerking van jouw persoonsgegevens of in het privacybeleid zullen wij tevens kenbaar maken via de website www.domicilie.nl en andere door zijn gebruikte communicatiekanalen.