Begrippenlijst en veelgestelde vragen

Hieronder vind je op alfabetische volgorde een uitgebreide begrippenlijst van termen die gebruikt worden in de makelaardij. Uiteraard zijn er nog vele andere termen die gebruikt worden. Onderaan deze pagina vind je de veelgestelde vragen. Mocht je hierover vragen hebben of zit jouw vraag hier niet tussen, neem dan gerust contact met ons op! Wij geven je graag antwoord op al jouw vragen!

Aankoopmakelaar

Een aankoopmakelaar kan je helpen met het zoeken naar jouw ideale woning, de onderhandeling en de afhandeling. De aankoopmakelaar geeft tijdens bezichtigingen een objectieve en kritische blik, advies tijdens het hele aankooptraject en onderhandelt voor de beste prijs en tegen de beste voorwaarden.

Aankoopproces

Het aankoopproces omvat de diverse taken die verzorgd kunnen worden door een makelaar. Het begint bij het zoekproces, waarna bezichtigingen en onderhandelingen volgen. De laatste stap uit het aankoopproces is de afhandeling, zoals een eindinspectie en het verzorgen en controleren van de koopakte.

Aankoopbegeleiding

Aankoopbegeleiding kan per makelaar verschillen. Het zijn de diverse aspecten en acties waarbij een makelaar jou als koper begeleid, denk bijvoorbeeld aan het meegaan met de bezichtigingen en het voeren van onderhandelingen.

Aflossingsvrije hypotheek

Wanneer je een woning wil gaan kopen, heb je vaak een hypotheek nodig. Een van die hypotheken, is een aflossingsvrije hypotheek. Je betaalt bij deze hypotheek geen aflossing, maar alleen rente. Dit betekent dat gedurende de looptijd, de hypotheek hetzelfde blijft.

Afsluitkosten

De afsluitkosten is een verzamelnaam voor diverse kosten die gemaakt worden bij het aanvragen van documenten voor het afsluiten van een hypotheek, zoals de kosten van een hypotheekakte, bemiddelingskosten, taxatie- en administratiekosten.

Akte

Bij het afsluiten van een hypotheek en de bij overdracht van een woning zullen er bepaalde aspecten vastgelegd moeten worden in een notarieel document. Dit wordt een akte genoemd.

Akte van Levering

Bij een eigendomsoverdracht van een woonobject wordt er door een notaris een akte van levering opgesteld. Deze akte wordt tevens ook geregistreerd bij het Kadaster. Een andere naam voor de akte van levering is het eigendomsbewijs.

Bankgarantie

Een bankgarantie is nodig indien de koper geen waarborgsom kan storten. Het geeft de verkoper de garantie dat de bank garant staat voor een bepaald bedrag, indien de koper bepaalde verplichtingen niet nakomt.

Bedenktijd

Indien de koopovereenkomst is getekend door alle partijen, heeft de koper een wettelijke bedenktijd van drie dagen (waarvan twee werkdagen).Tijdens deze bedenktijd mag de koper zonder de reden te vermelden, afzien van de koop.

Bedrag in depot

Het bedrag in depot houdt in dat, indien er bij de eindinspectie zaken kapot blijken te zijn of niet te werken, er een bepaald bedrag wordt ingehouden en niet uitgekeerd wordt, totdat het probleem opgelost is.

Bod

Indien een woning te koop staat, en er is een geïnteresseerde die een bod uitbrengt, betekent dit de hoogte van het bedrag wat de koper voor het object wil betalen. Dit kan zowel een openingsbod zijn als een eindbod.

Bouwdepot

Een rekening van de hypotheek met betrekking tot een nieuwbouwwoning, is een bouwdepot. Met dit geld wordt de aannemer in termijnen betaald. Bij een bestaande woning waar wordt verbouwd, kan het extra hypotheekbedrag ook in een (ver)bouw-depot gezet worden. Alle kosten voor de verbouwing worden dan betaald van de rekening.

 

 

Bouwfinanciering

Een bouwfinanciering gebeurt in termijnen en geeft aan op welke manier een huis dat nieuw gebouwd wordt, gefinancierd wordt. Er wordt gestart met de grond van de woning, en waarna de bouw vordert de overige termijnen. Het gehele bedrag wordt vanaf de aankoop in een bouwdepot gezet.

Bouwkundig rapport

Een bouwkundig rapport wordt opgesteld door een bouwkundig inspecteur, na een inspectie en keuring van een woning. Hierin worden opvallende aspecten genoteerd en onderverdeeld in eventuele verwachte kosten op korter termijn (binnen 1 jaar) en lange termijn (5 jaar).

Bouwtermijn

Bij een nieuwbouwwoning wordt het bedrag vaak in diverse termijnen betaalt. Deze diverse termijnen zijn opgesteld in het contract en noemen we de bouwtermijnen.

Canon

Elk jaar wordt er een bepaalde heffing over grond die in erfpacht is uitgegeven. Dit noemen we canon.

Dagrente

De actuele rente die geldig is op dat momoment voor een specifieke hypotheek, indien die op dezelfde dag afgesloten wordt.

Dalrente

De hypotheekofferte is een bepaalde tijd geldig. De laagste rente gedurende deze periode, is de dalrente.

Economische waarde

De economische waarde wordt ook wel de marktwaarde genoemd. De marktwaarde geeft het bedrag van de woning aan, indien die onder optimale omstandigheden verkocht wordt.

Effectieve rente

Een andere naam is de bruto-werkelijke-rente genoemd. Het geeft de werkelijke kostprijs per jaar van een hypotheek aan. Hierbij wordt gekeken naar eventuele afsluitkosten, op welk tijdstipt er betaalt wordt en de frequentie van betalen per jaar (maandelijks, elk kwartaal etc.).

Eigendomsakte

Deze akte ontvang je van de notaris en geeft jou het bewijs dat jij eigenaar bent van een woonobject. Het kadaster waarmerkt de eigendomsakte als afschrift van de transportakte.

Eigendomsbewijs

Het eigendomsbewijs is een akte die wordt opgemaakt door een notaris en geregistreerd bij het kadaster. In deze akte wordt afspraken over de overdracht van onroerende zaken genoteerd.

Eigenwoningforfait

De huur die je uitspaart omdat je in een eigen woning woont, wordt als inkomen gezien. Over het eigen woningforfait betaal je inkomstenbelasting en dit bedrag telt de belasting bij je inkomen op.

Eindinspectie

Indien een woning is verkocht, vindt er een eindinspectie plaats. Het woonobject wordt gecontroleerd door de koper, verkoper en eventuele makelaars. Er wordt hierbij gekeken naar gebreken of kapotte aspecten.

Eindvoorstel

Het eindvoorstel komt vaak ter sprake indien er onderhandelt wordt over een woning en er sprake is van een tegenvoorstel. Het laatste en uiterste bod wordt het eindvoorstel genoemd.

Erfpacht

Indien je een woning koopt, maar de grond huurt van een erfverpachter, spreekt men over erfpacht. Het erfpacht geeft het zakelijk recht aan zodat een ander de grond mag gebruiken.

Expiratiedatum

In een contract wordt vaak een einddatum vastgesteld, bijvoorbeeld bij een rentevaste periode van een hypotheek. Deze einddatum staat gelijk aan de expiratiedatum.

Financieringsvoorbehoud

Een ander woord hiervoor is voorbehoud van financiering. Deze term wordt gebruikt als er bij de koop van woning, de koper de overeenkomst wil ontbinden, omdat de financiering niet rond is gekomen bij de hypotheekvertrekker.

Financieringskosten

Bij het verkrijgen van een hypotheek worden bepaalde kosten gemaakt, zoals taxatiekosten, hypotheekaktekosten en kosten voor een NHG. De financieringskosten omvat al deze gemaakte kosten.

Full-service

Een makelaar biedt diverse diensten aan, zoals aankoopbegeleiding. De term full-service wordt gebruikt indien het gehele pakket aan diensten voor het aankoop- of verkoopproces wordt afgenomen.

Gemeentelijke lasten

Een ander woord voor deze term is gemeentelijke belastingen. Deze lasten kunnen per gemeente verschillen. Voorbeelden van gemeentelijke lasten zijn onroerendezaakbelasting (ozb), parkeerbelasting, hondenbelasting, rioolheffing en reinigingsheffing.

Geschillencommissie

Indien er sprake is van een klacht en iemand wil deze voorleggen, kan men terecht bij de geschillencommissie. Deze beoordeelt de desbetreffende klacht.

Herbouwwaarde

Wanneer een object op een dezelfde plaats met daarbij dezelfde afmetingen en bestemming gebouwd wordt, geeft de herbouwwaarde de hoogte van het bedrag aan wat benodigd is om dit te realiseren.

Huurovereenkomst

Bij het aangaan van een huurovereenkomst zullen er bepaalde afspraken vastgelegd moeten worden tussen de huurder en verhuurder. Voorbeelden van deze afspraken zijn de huurprijs, gegevens en rechten van beide partijen, voorwaarden en de opzeggingstermijn.

Hypotheek

Veelal heeft men om een woning te kopen meer geld nodig. Dit geld kan via een bank of hypotheekvertrekker verleend worden. De hypotheek heeft dan als onderpand het woonobject en is een langlopende lening.

Hypotheekakte

Het hypotheekrecht wordt vastgelegd in een notariële akte, de hypotheekakte. Hierin worden de rechten en plichten van de koper en hypotheekvertrekker vastgelegd.

Hypotheekregister

Dit register wordt bijgehouden door het kadaster en is een openbaar register. De hypotheek wordt door de notaris hier ingeschreven.

Kadaster

Bij het kadaster wordt geregistreerd wie welke rechten heeft over vastgoed in Nederland. Dit betreft niet alleen gebouwen, maar ook grond. Je kunt allerlei informatie opvragen bij het kadaster, zoals algemene kenmerken van de grond, wie eigenaar is van een pand of grond en welk kadastraal nummer het betreft.

Koopakte

De koopakte betreft de koopovereenkomst van een onroerende zaak. Alle aspecten worden hierin schriftelijk vastgelegd.

Koopovereenkomst

In een koopovereenkomst worden allerlei aspecten en afspraken vastgelegd. Dit wordt schriftelijk vermeld in de koopakte.

Kosten koper

Vaak zie je bij de prijs van een woonobject k.k. Staan. Dit is de afkorting voor kosten koper. Het omvat alle kosten die de koper betaalt, waaronder bijvoorbeeld notaris- en kadaster kosten.

Levering

Een aspect uit de eigendomsoverdracht, is de levering. Het is verplicht om de levering via een akte bij een notaris plaats te laten vinden. De juridische levering omvat het perceel op een andere naam (van de koper) te zetten. Dit vindt plaatst door het ondertekenen van de akte van levering / transportakte. De sleuteloverdracht noemen we de feitelijke levering.

Leveringsakte

Deze akte wordt opgemaakt door een notaris bij de eigendomsoverdracht van een woning en wordt geregistreerd bij het kadaster. Een ander woord voor de leveringsakte is het eigendomsbewijs.

Looptijd

Bij het afsluiten van een hypotheek wordt het aantal jaren bepaald. De periode tussen het afsluiten en het aflossen van de hypotheek, wordt de looptijd genoemd.

Maandlast

Bij een hypotheek is er een bedrag wat maandelijks betaalt moet worden, zoals rente- en aflossingskosten. De hoogte van dit bedrag is de maandlast. Deze kan zowel bruto als netto (bedrag na belastingaftrek) benoemd worden.

Machtiging notaris

Het kan voorkomen dat tijdens de juridische overdracht een van de partijen niet aanwezig kan zijn. Er kan dan van te voren afgesproken worden om een machtiging te ondertekenen bij de notaris.

Makelaarscourtage

De hoogte van het bedrag voor vergoedingen van diensten en/of services van een makelaar, zowel voor het aankoop- als verkoopproces, noemen we de makelaarscourtage. Deze kosten worden vooraf bekend gemaakt, besproken en vastgelegd in een bemiddelingsovereenkomst.

Meeneemregeling

Het meenemen van een huidige hypotheek bij een verhuizing naar een andere koopwoning, betreft de meeneemregeling.

Meldingsplicht verkoper

Bij de verkoop van een woning, is de verkoper verplicht om eventuele bouwkundige gebreken te melden aan de koper. Zichtbare bouwkundige gebreken die duidelijk zichtbaar zijn voor de koper vallen hier niet onder. Een makelaar vraagt veelal vooraf om een vragenlijst in te vullen, zodat eventuele bouwkundige gebreken bekend worden. Door deze vragenlijst in alle eerlijkheid in te vullen, voldoet de verkoper aan de verplichte meldingsplicht.

Nationale hypotheek garantie

De nhg (afkorting van de nationale hypotheek garantie), is een garantie op hypotheken tot een bepaald bedrag. Meer informatie over de nhg lees je hier.

NWWI

Een taxatie-instituut die taxatierapporten controleren, is het NWWI. Door taxatierapporten te controleren, wordt eventuele fraude ontdekt.

Onder bod

Bij de verkoop van een woning kan men een bod uitbrengen. Bij meerdere geïnteresseerden en dus meerdere biedingen, wordt vaak de term ‘onder bod’ gegeven aan een woning. Zo weet de aankoopmarkt dat er onderhandeld wordt en de woning naar alle verwachting hierna niet meer beschikbaar zal zijn.

Onderzoeksplicht koper

Naast de meldingsplicht van de verkoper, heeft ook de koper bepaalde plichten. Een hiervan in de onderzoeksplicht. Dit houdt in dat de koper de bouwkundige staat van de woning onderzoekt. Door het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring heeft de koper aan de onderzoeksplicht voldaan.

Ontbindende voorwaarden

Bij het aankopen van een woning kunnen er ontbindende voorwaarden opgenomen worden. Dit houdt in dat binnen een bepaalde termijn de koper van de koop kan afzien. Voorwaarden kunnen bijvoorbeeld zijn: onder voorbehoud van financiering en het voorbehoud van de bouwkundige keuring etc. De ontbindende voorwaarden moeten schriftelijk in een koopcontract opgenomen worden of wettelijk vastgesteld zijn.

Opleveringsdatum

De datum waarop de woning wordt opgeleverd, noemen we de opleveringsdatum.

Opstartkosten

Bij de verkoop van een woning maakt een makelaar bepaalde kosten, die vallen onder het opstartproces. De kosten hiervan, worden opstartkosten genoemd.

Optie

Een optie op een woning geeft aan dat anderen de woning kunnen kopen. Veelal wordt de term ‘optie’ gebruikt bij nieuwbouwwoningen of kavels. Bij het nemen van een optie is de koper nog niet verplicht om daadwerkelijk over te gaan tot aankoop. De optie is vaak geldig voor een bepaalde periode en na deze tijd vervalt de optie.

Ouderdomsclausule

De verkoper kan in een ouderdomsclausule opnemen dat bij eventuele gebreken, hij of zij niet aansprakelijk gesteld wordt. De ouderdomsclausule wordt bij oudere huizen toegepast en met gebreken die door ouderdom kunnen voorkomen.

Overbruggingskrediet

Indien er sprake is van overwaarde van de oude woning, kan dit gebruikt worden voor een overbruggingskrediet. Dit is een lening die nodig kan zijn om tijd te overbruggen tussen de verkoop van het huidige huis en de aankoop va het nieuwe huis.

Overdrachtsbelasting

Een bepaald percentage van de koopsom, bij de aankoop van een woning, betreft de overdrachtsbelasting. Deze belasting is alleen van onroerende zaken.

Oversluiten

De duur van een hypotheek wordt de looptijd genoemd. Tijdens deze looptijd is het echter wel mogelijk om je hypotheek te veranderen. Dit kan bijvoorbeeld het opnieuw afsluiten van de hypotheek zijn als zowel een hypotheek afsluiten bij een andere verstrekker. Dit noemen we oversluiten.

Overwaarde

Het verschil tussen het nog af te lossen hypotheek en de opbrengst of taxatiewaarde van een woning, wordt de overwaarde genoemd.

Passeren

Wanneer een akte door beide partijen en de notaris wordt ondertekend, spreken we over het ‘passeren’ van een woning. Het betreft een formele handeling.

Referenties

Taxateurs gebruiken vaak de term ‘referenties’. Hiermee worden vergelijkbare woningen op dat moment in de markt bedoeld.

Rentevaste periode

Een bepaald bedrag van de hypotheek, is de rente. Er kan worden afgesproken dat er een bepaalde periode, geen wijzigingen zullen plaatsvinden in de rente die betaald moet worden. Dit noemen we de rentevaste periode.

Roerende zaken of goederen

Roerende zaken zijn tastbare aspecten in een woning, denk hierbij aan een gordijnenrails, zonnepanelen, terrasverwarmer etc. Alle roerende zaken van een woning worden op een roerende zakenlijst opgenomen.

Starterslening

Bij de aankoop van een eerste woning kan er in sommige situaties aanspraak op een starterslening gedaan worden. Dit is een aanvullende lening naast de hypotheek. Of je in aanmerking komt voor een starterslening, verschilt per gemeente. Hiernaast zijn er nog andere aspecten en voorwaarden waar je aan moet voldoen. Meer info lees je hier.

Stille verkoop

Bij de verkoop van een woning kan ervoor gekozen worden om de woning in de stille verkoop te plaatsen. De woning zal dan niet op internet verschijnen en er zal geen verkoopbord in of aan de woning geplaatst worden.

Taxateur

Om de waarde van een woning te bepalen, zal een taxateur een taxatie moeten uitvoeren. Een taxateur bepaalt aan de hand van vele aspecten de waarde van een woning.

Taxatie

Een taxateur voert een taxatie uit om de waarde van een woning te bepalen.

Taxatieopdracht

Wanneer er een taxatie uitgevoerd zal moeten worden, wordt er een taxatieopdracht aan een taxateur gegeven. Deze zal dan aan de hand van een taxatie de waarde van de woning bepalen.

Terhandstelling

Bij de aankoop van een woning heeft de koper een wettelijke bedenktijd van drie dagen. Deze bedenktijd gaat in indien de koper de getekende koopovereenkomst heeft ontvangen. Om er zeker van te zijn dat de koper deze koopovereenkomst heeft ontvangen, wordt het ontvangst ondertekend. Dit heet de terhandstelling.

Transport

Indien het gehele proces rondom de verkoop van een woning voltooid is, zal de woning van verkoper aan koper overgedragen moeten worden. Dit wordt het transport genoemd. Het transport vindt plaats bij de notaris.

Transportakte

Om een woning van verkoper naar aankoper over te dragen, wordt een transportakte gebruikt. Een ander woord hiervoor is overdrachtsakte.

Uitstel financieringsvoorbehoud

Bij de aankoop van een woning kan er afgesproken worden dat onder voorbehoud van financiering één van de ontbindende voorwaarden kan zijn. Het kan voorkomen dat de financiering binnen de afgesproken termijn nog niet rond is. Dan kan je om uitstel financieringsvoorbehoud vragen en de termijn wordt dan verlengd.

Verborgen gebreken

Een gebrek wat niet direct zichtbaar is, is een verborgen gebrek. Om de eventuele gebreken in kaart te brengen, zal de koper door middel van de onderzoeksplicht een bouwkundige keuring moeten uitvoeren. Tevens zal de verkoper aan de hand van de meldingsplicht ook eventuele gebreken moeten melden.

Vereniging van eigenaren

Een vereniging die de verantwoording op zich neemt voor het onderhoud van het appartementengebouw, is de vereniging van eigenaren (afgekort vve). Een vve kan zowel actief (vergaderingen, onderhoudsplan etc.), als slapend (voert geen onderhoud uit) zijn.

Verkocht onder voorbehoud

Bij de verkoop van een woning krijgt men te maken met de term ‘verkocht onder voorbehoud’. Dit houdt in dat de woning is verkocht, indien er geen sprake wordt gemaakt na een bepaalde termijn op de ontbindende voorwaarden.

Verkoopwaarde

Indien een woning in de verkoop gaat, geeft de verkoopwaarde aan voor welk bedrag de woning op dat moment in de markt kan komen.

Volmacht

Voor het ondertekenen van juridische documenten bij een notaris, kan er een volmacht afgegeven worden. Indien een van de partijen niet aanwezig kan zijn, geef je toestemming dat iemand van het notariskantoor voor jou ondertekend.

Voorlopige koopovereenkomst

Dit begrip wordt ook wel het voorlopige koopcontract genoemd. Hierin worden afspraken vastgelegd rondom de aan- en verkoop van een woning. Omdat er sprake is van een wettelijke bedenktijd van drie dagen, wordt de term ‘voorlopig’ veelal gebruikt.

Vraagprijs

Bij de verkoop van een woning is het bedrag waarvoor de woning te koop staat, de vraagprijs. Let op: de vraagprijs is een richtlijn en hoeft niet de uiteindelijke koopsom te zijn.

Vragenlijst

De vragenlijst is een aspect uit de koopovereenkomst waarbij gebreken van de woning genoteerd en opgesteld worden. De vragenlijst moet naar alle eerlijkheid ingevuld worden.

Vrij op naam - v.o.n.

Bij een nieuwbouwwoning, spreekt men over de term ‘vrij op naam (v.o.n.). Dit houdt in dat er op deze woning geen overdrachtsbelasting van toepassing is, maar btw. notaris- en bouwrentekosten zijn in dit geval wél voor de koper.

Waarborgsom

In plaats van de bankgarantie, kan er ook afgesproken worden dat de koper een waarborgsom betaalt. Dit geeft de verkoper een bepaalde zekerheid. De waarborgsom wordt opgenomen in de koopovereenkomst. Indien de verkoop niet doorgaat, en er geen sprake is van geldige ontbindingsvoorwaarden, krijgt de verkoper de waarborgsom als tegemoetkoming.

Woz waarde

Een afkorting voor waardering onroerende zaken, betreft de woz waarde. Deze waarde bepaalt de waarde van een woning en wordt door de gemeente vastgesteld. Op basis van de woz waarde, worden gemeentelijke belastingen en heffingen berekend.

Veelgestelde vragen

Wanneer ben ik in onderhandeling?

Je kunt niet afdwingen dat je in onderhandeling bent. Je bent pas in onderhandeling als de verkoper reageert op je bod. Dus: als de verkoper een tegenbod doet. Ook kan de verkopende makelaar uitdrukkelijk aangeven dat hij met je in onderhandeling is. Je bent niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij jouw bod met de verkoper zal overleggen.

Mag een makelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod onderhandeld wordt?

Dat mag. Een onderhandeling hoeft nog niet tot een verkoop te leiden. De verkoper kan daarnaast wellicht graag willen weten of er meer belangstelling is. De eerste bieder hoeft nog niet de beste te zijn. Vaak zal de verkopende makelaar aan belangstellenden vertellen dat hij, zoals dat heet, ‘onder bod’ is. De makelaar zal geen mededeling doen over de hoogte van biedingen. Dit zou het overbieden kunnen uitlokken. Vraag de makelaar naar de te volgen procedure wanneer je óók een bod uit wil brengen.

Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens onderhandelingen verhogen?

Het antwoord is ja. De vraagprijs is alleen een uitnodiging tot het doen van een bod. Als de verkoper een tegenbod doet dat afwijkt van het bod dat de verkopende partij eerder heeft gedaan, dan vervalt het eerdere bod van de verkopende partij.

Word ik koper als ik de vraagprijs bied?

Nee, niet automatisch. De vraagprijs is een uitnodiging tot het doen van een bod. Als je de vraagprijs biedt, doe je een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij het bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen.

Mag een makelaar tijdens de onderhandelingen het systeem van verkoop wijzigen?

Dat mag. Eén van de partijen mag onderhandeling beëindigen. Soms zijn er zoveel belangstellenden dat het moeilijk te bepalen is wie de beste koper is. In dat geval kan de verkopende makelaar – natuurlijk in overleg met de verkoper – besluiten de lopende onderhandeling af te breken en de biedingsprocedure te wijzigen. De makelaar kiest vervolgens bijvoorbeeld voor een inschrijvingsprocedure. Alle bieders hebben dan gelijke kans om een hoogste (uiterste) bod uit te brengen. Vraag bij de makelaar naar de te volgen procedure.

Als ik de eerste ben die belt voor een bezichtiging, als ik de eerste ben die een woning bezichtigt of als ik de eerste ben die een bod uitbrengt, moet de makelaar in deze gevallen ook het eerste met mij in onderhandeling gaan?

Op deze drie vragen is het antwoord nee. De verkopende makelaar bepaalt samen met de verkoper de verkoopprocedure. De verkopende makelaar heeft wel de verplichting om je daarover te informeren. Het is verstandig, als je serieus belangstelling hebt, de makelaar te vragen wat jouw positie is. Dat kan veel teleurstelling voorkomen.

Kan ik een ‘optie’ of een voorkeur eisen?

Nee, een ‘optie’/voorkeur kun je niet afdwingen en/of eisen. De verkoper en de verkopende makelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.

Zit de makelaarscourtage in de kosten koper?

Nee. Voor rekening van de koper komen de kosten die de overheid ‘hangt’ aan de overdracht van de woning. Dat zijn de overdrachtsbelasting en de kosten van de notaris voor het opmaken van de leveringsakte en het inschrijven daarvan in de registers. Als de verkoper een makelaar inschakelt om zijn woning te verkopen, dan moet hij ook zelf met de makelaar afrekenen voor deze dienst (makelaarscourtage). De makelaar dient bij de verkoop vooral het belang van de verkoper, dus niet die van de koper.